ВСТУП

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

І. Загальні положення

 1. Підставою для  оголошення  прийому  на  навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до  Комунального закладу  «Харківський  фаховий   вищий   художній   коледж» Харківської обласної ради  є  ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та затверджені педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти Правила прийому до Комунального закладу «Харківський фаховий вищий художній коледж» Харківської обласної ради (далі – Правила прийому).   Термін дії ліцензії до 1 липня 2025 року.
 2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Комунального закладу «Харківський фаховий вищий  художній  коледж» Харківської обласної ради  (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (далі – Умов), затверджених  наказом    Міністерства   освіти   і   науки   України  від 30 жовтня 2020   року №  1342  та  зареєстрованих    у   Міністерстві    юстиції    України   11 грудня  2020  року № 1235/35518.

Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому розміщуються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти i вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2020 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

 1. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється закладами освіти на конкурсній  основі  за відповідними джерелами  фінансування.
 2. Організацію прийому вступників до Коледжу для здобуття фахової передвищої освіти здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор Коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Коледжу, затвердженим директором Коледжу, з урахуванням вимог положення про приймальну комісію Коледжу,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на його веб-сайті (веб-сторінці).

Директор Коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов та Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Коледжу, та/або  виконання процедур вступної кампанії.

Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця – з 8.30 до 15.30;

суботу – з 8.30 до 13.30 проягом всього періоду проведення вступної кампанії.

Усі питання, пов'язані з прийомом до закладу освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, співбесідах, які не прийняті на навчання зберігаються один рік, потім знищуються, про що складється акт.

Надання місць для вступників, які потребують поселення в гуртожиток гарантовано. Гуртожиток обладнаний всім необхідним для забезпечення проживання і навчання вступників.

 1. У цих Умовах та Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), конкурсу творчих здібностей вступників (далі — творчого конкурсу), фахового випробування тощо;

вступний іспит форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, a6o за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;

вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

квота для іноземців визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця, i які не проживають постійно в Україні;

квота-1 - визначає частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вcтyпних  іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

квота-2 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць в закладах освіти, розташованих у містах, в яких працюють освітні центри «Донбас- Україна» та «Крим-Україна» на базі закладів вищої та фахової передвищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на

вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної  (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції

України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560) та до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно- технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 poкy за № 907/29037 (далі — наказ № 697);

квота—4 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана дла прийому вступників, що мають право на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) освіти для здобуття освіти за медичними (фармацевтичними), мистецькими та педагогічними спеціальностями, відповідно до абзацу другого частини третьої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб,  які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості a6o селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 (далі — Порядок 417);

конкурсна пропозиція - пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій), форму здобуття освіти, курс, з переліком конкурсних предметів, творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо- кваліфікаційного) рівня a6o освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання здобувачами не раніше двох місяців після початку навчання;

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умoв та Правил прийому;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Умов та Правил прийому (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

конкурсний предмет - навчалъний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу фахової передвищої освіти;

не бюджетна  конкурсна  пропозиція - конкурсна  пропозиція,  на  яку ненадаються місця для навчання за кошти державного a6o місцевого бюджету (за державним a6o регіональним замовленням);

 основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кlлькістю місць для навчання за державним a6o регіональним замовленням (загальний  обсяг державного a6o регіонального замовлення);

право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу освіти за квотою—1, квотою-2, квотою-4, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до Умов, та Правил прийому;

право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої освіти за мистецькими та педагогічними спеціалъностями - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу освіти за кошти державного aбo місцевого бюджету (за державним aбo регіональним замовленням) у галузі знань 02 (Культура і мистецтво) за спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація›,  026 «Сценічне мистецтво», в разі yклaдeння ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості a6o селищах міського типу, що реалізується відповідно до Порядку 417, Умов та Правил прийому;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на  навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому;

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (ів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендаціїі до зарахування;

творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностейй вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 15 жовтня 2015 року  № 1085, зареестрояаного в Міністерстві юстицїі Укpaїни 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакціі наказу Міністерства освіти i науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу  оцінюєтьсл за шкалою,  визначеною  Умовами та Правилами прийому;

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування - форма вступного випробування дла вступу на основі повної загальної (профілъної) середньої освіти, здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітиьо-професійного cтупеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про

зайнятість населення».

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».

 

ІІ. Прийом на навчання до коледжу

 1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

        особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;   

        особи, які здобули будь-який ступень вищої освіти.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступня фахового молодшого бакалавра  за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсній пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо- професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

 1. Особливості прийому на навчання до закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти визначаються правилами прийому до цих закладів освіти, які розробляються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі заклади.
 1. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 560.
 1. Особливості прийому до закладів фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 697.

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною a6o заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною a6o юридичнoю особою. Пілъговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освlти - студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з ïx чпсла до закінчення ними відповідно державного чи комунального закладу фахової передвищої (вищої) освіти, але нe довше ніж до досягнення 23 років.
 1. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями,та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету.
 2. Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного, місцевого бюджету. Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізація ми, освітніми програмами, рівнями, степенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований  обсяг  встановлюється  для кожної спеціальності i визначає

максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

Коледж  оголошує прийом на підготовку фахівців з передвищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр» з напряму підготовки

- 02 «Культура і мистецтво» спеціальностей:

- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізація «Живопис» в межах ліцензованого обсягу - 42 особи (29 осіб в межах державного (регіонального) замовлення на основі базової загальної середньої освіти);

- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізація «Скульптура» в межах ліцензованого обсягу - 6 осіб (6 осіб в межах державного (регіонального) замовлення на основі базової загальної середньої освіти);

-  026 «Сценічне мистецтво», спеціалізація «Художнє оформлення сценічних вистав» в межах ліцензованого обсягу - 12 осіб (12 осіб в межах державного (регіонального) замовлення на основі базової загальної середньої освіти);

-  022 «Дизайн», спеціалізація «Дизайн середовища» в межах ліцензованого обсягу - 28 осіб (17 осіб в межах державного (регіонального) замовлення на основі базової загальної середньої освіти);

- 022 «Дизайн», спеціалізація «Графічний дизайн» в межах ліцензованого обсягу - 8 осіб (6 осіб в межах державного (регіонального) замовлення на основі  базової загальної середньої освіти).

Особи на базі повної загальної середньої освіти приймаються виключно на контрактну форму навчання на спеціалізаціїї «Живопис» та «Дизайн середовища».

Всього ліцензований обсяг набору становить – 96 особи.

Ліцензований  обсяг  встановлюється  для  кожної  спеціальності i визначає

максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Іlрийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України, за регіональним замовленням (за кошти місцевого бюджету) – регіональним замовником. Міністерство освіти i науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіоналъного) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць державного (регіонального) замовлення мiж основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здїйснюють самостійно.

Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за державним a6o регіоналъним замовленням) здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підгоовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітпьо- професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не пізніше ніж 31 грудня 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 травня 2021 року.

 1. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсної пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 1. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти-4, квоти для іноземців для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника) та оприлюднюються на офіційному веб-сайті (вебсторінці) закладу освіти.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • прийом заяв та документів, визначених розділом VII Умов та Правил прийому, починається 29 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

Додатковий прийом документів дла здобутгя фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних a6o юридичних осіб заклад освіти визначає своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 31 серпня.

 • вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 24 липня; прийом на навчання до закладу за якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;

творчі конкурси можуть проводитись не більше ніж у два тури, кожен тур має оцінюватись окремо;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 27 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 год 29 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним  або  регіональним  замовленням  -  не  пізніше 18:00  год 31 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 03 серпня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня;

 • переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах Умов та Правил прийому), проводиться не пізніше 09 серпня.
 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;
 • прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов та Правил прийому, розпочинається 14 липня;:

вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13

липня включно для вступників, які вступають на місця державного a6o регіонального замовлення. У період з 14 липня по 02 серпня можуть проводитись додаткові cecії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації га проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту aбo завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом aбo довідкою закладу освіти;

 • прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 26 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

о 18.00 год 02 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів  зовнішнього незалежного оцінювання;

 • вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 01 до 20 липня включно;
 • співбесіди проводяться з 24 до 29 липня включно;
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 06 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 05 серпня. Зараховані особи впродовж 07 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо - професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним або  регіональним   замовленням   та   оприлюднюється  не   пізніше   12:00 год 05 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год 09 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12:00 год 14 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня);

 • переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах Умов та Правил прийому), проводиться не пізніше 20 серпня.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Коледжу

 1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов та Правил прийому;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов та Правил прийому;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення  строків роботи електронних кабінетів;

        у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви  в  електронній  формі  з подальшим  поданням  документів,  що  підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Умов та Правил прийому.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу,

подають заяви тільки в паперовій формі.

3.Заява в електронній формі подається шляхом заповнення електронної

форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією  закладу освіти згідно з чинним законодавством.

         Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

4.Заяву  в  паперовій  формі  вступник  подає  особисто  до  приймальної

комісії закладу освіти. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

         5.У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації),та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на не бюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

 1. Під час подання заяви   в  паперовій   формі   вступник   пред’являє

особисто оригінали:

         документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);

         військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових

квитків  або тимчасових посвідчень,  а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

        документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступень вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

         сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Умовами та Правилами прийому;

         документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

         Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом  № 697 відповідно.

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.

7.До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію         військово-облікового документа  (у військовозобов’язаних - військових квитків aбo тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

         копію  документа   державного  зразка про раніше здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

         копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Умовами та Правилами прийому;

         чотири кольорові фотокартки розміром 3х4.

Заклади фахової передвищої освіти у своїх Правилах прийому встановлюють  перелік  документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

        Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано

особливими    умовами    вступу    на    відповідні   конкурсні  пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.  

         8.Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою - 2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Умовами та Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.

         9.Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов  особою,  яка  зарахована  на  навчання  за  кошти  фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця  з кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 вересня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

10.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

         11.Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступноrо дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

13 . Факт ознайомлення вступника з Правилами  прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування за квотою – l, квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

 1. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДББО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заявавважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронна заява, заресстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного aбo електронного зв’язку повідомляє вступникові пpo скасування заяви в день її скасування.

       Вступник має  право до  дати  закінчення  подання  електронних  заяв  скасувати   у власному  електронному  кабінеті  подану  ним  раніше  заяву,  зареєстровану  та   допущену до конкурсу у закладах освіти.

15.Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти і науки України від 05 травня 2015 року  № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України  27 травня  2015 року за  № 614/27059.

        16.Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов'язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа  про вищу  духовну  освіту або  рішення вченої  ради закладу  вищої освіти,  до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо­професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів    про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами   вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення


 1. Конкурсний відбір на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених Умовами  та Правилами прийму випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів, або співбесіди в передбачених Умовами та Правилами прийму випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018,2019, 2020 та 2021 років.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому .
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), та творчого конкурсу (другий предмет) у встановлених Умовами та Правилами прийому випадках.
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з української мови та літератури (перший предмет), та творчого конкурсу (другий предмет) у встановлених Умовами та Правилами прийому випадках.
 4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої  освіти,  зараховуються   результати     зовнішнього       незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

6.Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються  Правилами прийому.

         7.Конкурсний бал (КБ) обчислюєтьсяя:

1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою
                           КБ=П1+П2+А+ОУ,

де П1- оцінка вступного іспиту з української мови;

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета;

А- середній бал документа про базову загальну середню  освіту, переведений   в   шкалу   від  100  до  200  балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2);

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до  нього за шкалою від 0 до 50 балів.

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-Ш ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2021 року з базових предметів,  за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури - 850);

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу базову середню освіту у закладах освіти, щo знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт  СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою

КБ=П1+П2+А+ОУ,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета;

А- середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-6альною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2);

 ОУ- бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти  для  вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти i науки України), Олімпійських, Параолімпійських i Дефлімпійських irpax (за поданням Міністерства культура, молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів з другого вступпого випробування.

Якщo КБ встутника при цьому перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури — 850).

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу повну загальну середню  освіту у закладах освіти, що  знаходяться  на території сіл,           конкурсний бал множиться на СК. СК дорівнює 1,05.

СК для ociб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у cелі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демоrрафічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої         в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають   право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури — 850);

3) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою

КБ=П1+П2+ОУ,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати з української мови і літератури.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

 П2 - оцінка фахового вступного випробування;

 ОУ - бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно - технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) Ш етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2021 року, за умови їх проведення,  останній доданок встановлюється рівним 100.

 1. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05) до вищих медичних, педагогічних і мистецьких закладів освіти.

     9.Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так:

"3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає " 12" . У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що  дорівнює 2.

      10.У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

      11.Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається    до участі у конкурсі.

      Правилами прийому до Коледжу встановлено:

обов`язковим сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури не менше 120 балів, проходження творчих випробувань не менше 120 балів, результати виконання яких використовуються для обрахування конкурсного бала.

      Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:

      для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступного іспиту з української мови (диктант), творчих конкурсів або співбесіди в передбачених Умовами та Правил прийому випадках;

      за рішенням приймальної комісії вступник допускається до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання, якщо кількість балів за творчий конкурс та іспиту з української мови складає не менше 120 балів;

      для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами та Правилами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

      за рішенням приймальної комісії вступник допускається до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання, якщо кількість балів за творчий конкурс складає не менше 120 балів ЗНО чи іспиту з української мови не менше 120 балів.

     12.Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сума отриманих балів за кожний тур конкурсу, яких не може бути більше двох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одному з них, не допускаються до участі у наступному турі творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

      13.Програми вступних іспитів та співбесід затверджують голови приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж   31 березня відповідного року вступної кампанії.

            Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами

приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на веб-сайтах (веб-сторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення вступних іспитів та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних i нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

       14.Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

      15.Апеляції на результати вступних випробувань, проведені закладом освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

 1. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
 2. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включаючи оцінки окремих турів творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після ïx проведення.
 3. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним (регіональним) замовленням) є:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на. навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію;

переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів

осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

          2.Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони  здоров'я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

            3.Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), якщо допущені  до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

4.Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного aбo регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві назначено:

«Іlретендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного aбo регіонального замовлення») та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) aбo переселилися з неї після 01 січня 2021 року.

Такі осоои беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів перез один із Освітніх центрів «Донбас-Україна» aбo «Крим-Україна» (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна», aбo без такого врахування

для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за ïx вибором).

5.Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному

відборі, на здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-четвертого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 1. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіональ-

ного замовлення в порядку, передбаченому Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

           7.Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому,  якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким       не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки  яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з   інвалідністю І або ІІ групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-п'ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

   8.Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому  Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщёних осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).

      Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під чaс вступу, вносяться до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, щo підтверджують ці права).

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на першочергове зарахування;

            вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковується за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого;

за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому-п'ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові вступника (за наявності);

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1 або квоти-2, квотою – 4, квотою для іноземців;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) aбo переселилися з неї післа 01 січня 2021 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

        4.Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті закладу освіти.

         5.Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті закладу фахової передвищої освіти відповідно до строків, визначених у розділі VI Умов та Правил прийому.

         У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

        6.Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками  вимог  для  зарахування  на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

          7.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів освіти.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті закладу освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1.Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Умов та Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладі фахової передвищої освіти протягом усього періоду навчання.

         Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов'язки сторін.

 1. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися, крім особистого подання шляхом:

        надсилання ïx засобами почтового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Peєстріi суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V Умов та Правил прийому aбo відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

       надсилання ïx сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

       У таких випадках договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків aбo законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

       Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

      3.У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

    4.Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі V Умов та Правил прийому, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XІІІ Умов та Правил  прийому.

     Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі УІ Умов та Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

         5.Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1.Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у розділі Х Умов та Правил прийому і надає рекомендації   вступникам, наступним за рейтинговим списком.

        2.Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу Х Умов та Правил прийому.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Якщо вступник здійснив виконання вимог до  зарахування  без  особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору,  але якщо договір  не буде укладено  впродовж двох тижнів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

         Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

        3.Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

        4.У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 1. Заклад освіти самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу ІХ Умов та Правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 2 розділу ХІ Умов та Правил прийому.

2.Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

         особи, які зазначені в пункті 6 розділу УІІІ Умов та Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

         особи, які зазначені в пункті 7 розділу УІІІ Умов та Правил прийому, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менше від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7 – 10 розділу УШ Умов та Правил прийому) не більше ніж на 30 балів;

         особи, які зазначені в пункті 8 розділу УІІІ Умов та Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;

         особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІХ Умов та Правил прийому, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного розміщення бюджетних місць.

         Переведення на ваканті місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, проводяться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії aбo в разі ïx письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

         У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, заклад освіти використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а ïx відсутності – інших галузей

знань, цієї a6o іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - п'ятому цього пункту за вiдпoвiднoю спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

       Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. Заклад освіти повідомляє державного (регіонального) замовника про ïx кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості мicць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад освіти надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовленпя за рахунок повернутих. Рішення щодо використання циx місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1.Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу, на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V Умов та Правил прийому.

          2.Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу ХVІ  Умов та Правил прийому.

         3.Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв°язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

         4.Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

         5.На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 год. 19 вересня.

ХІV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів фахової передвиніої освіти України

1.Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового aбo тимчасового захисту», Указом Президента Украіни від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь i адміністративио—територіальними одиницями Республіки Молдова»,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11 вересня  2013 року

№ 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти i науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питания організаціі набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 poкy за № 2004/24536.

2.Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за кошти фізичних a6o юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством aбo угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти aбo закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади фахової передвищої освіти.

          Прийом   закордонних   українців,  статус   яких   засвідчений    посвідченням

закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового aбo тимчасового захисту до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється нарівні з громадянами України.

        3.Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні i статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятком, встановленими Конституцією України, законами     України   чи  міжнародними   договорами,  згода      на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

     Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квoт для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

      4.Іноземці та ocoби без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Украіні, особи, якях визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного aбo місцевого бюджету.

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 3. Заклад освіти зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснения освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі даних ЕДЕБО через розділ "Вступ" веб-сайту ЕДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, a також інформаційними системами (відповідно, до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з техічним адміністратором ЕДЕБО).