Логін
 
    
Реєстрація

Главная Новини


Новини


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ПРИЙМАЛЬНУ  КОМІСІЮ

ВИЩОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

ОКЗ «ХАРКІВСЬКЕ  ХУДОЖНЄ  УЧИЛИЩЕ»

на 2018 рік

 

І. Загальна частина


1.1. Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у Міністерстві освіти і науки України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції (далі – Умови прийому), Правил прийому до вищого навчального закладу (далі – Правила прийому), Статуту вищого навчального закладу та положення про Приймальну комісію.

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується керівником вищого навчального закладу.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

заступник голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;

члени Приймальної комісії.

Представники профспілкових організацій, органів студентського самоврядування.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора вищого навчального закладу.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначаються наказом керівника вищого навчального закладу з числа провідних  педагогічних працівників цього вищого навчального закладу.

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд.

До складу Приймальної комісії, а також до складу предметних екзаменаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом керівника вищого навчального закладу з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається керівником вищого навчального закладу до кінця січня кожного року.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу керівника вищого навчального закладу утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

предметні екзаменаційні комісії;

апеляційна комісія.

Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії утворюється у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора цього вищого навчального закладу, який не є членом предметних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників вищого навчального закладу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних екзаменаційних комісій даного вищого навчального закладу.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії.

Накази про затвердження складу предметних екзаменаційних та апеляційної комісій видається керівником вищого навчального закладу не пізніше 1 березня.

1.5. Склад Приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту вищого навчального закладу, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує керівник вищого навчального закладу.

2.2. Приймальна комісія:

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

- організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

- в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

- організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

- здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою вищого навчального закладу журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

прізвище, ім’я та по батькові;

домашня адреса (адреса реєстрації);

стать;

рік народження;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою (штампом) вищого навчального закладу.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою вищого навчального закладу. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою вищого навчального закладу.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до вищого навчального закладу, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань вищим навчальним закладом формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробуваннь встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті вищого навчального закладу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

 

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань у вищому навчальному закладі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить вищий навчальний заклад у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

4.4. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії вищого навчального закладу, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.5. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури диктант  1 година;

з інших предметів – 2-3 години.

Творчий конкурс за спеціальностями 026 «Сценічне мистецтво», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 022 «Дизайн», проводиться згідно із затвердженим розкладом вступних іспитів,де вказані дати, час проведення та кількість годин, відведених для виконання завдань.

Творчий конкурс проводиться протягом трьох годин та складається з двох частин.

Творчий конкурс для абітурієнтів, які подали документи за спеціальностями «Сценічне мистецтво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (спеціалізація «Живопис») та «Дизайн», складається з наступних частин:

-         рисунок – 1,5 години;

-         живопис – 1,5 години.

Творчий конкурс для абітурієнтів, які подали документи за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (спеціалізація «Скульптура»), складається з наступних частин:

-         рисунок – 1,5 години;

-         скульптура – 1,5 години.

За підсумками результатів творчого конкурсу (1 завдання з рисунку та 1 завдання з живопису/скульптури) виставляється загальна оцінка.

Кількість членів комісії – не більше 3-х осіб.

4.6. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.7. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.8. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної екзаменаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.9. Відповідальний секретар Приймальної  комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.10. Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні вищого навчального закладу членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.11. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє  роботи з творчого конкурсу, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів; додатково перевіряє  письмові роботи з української мови та літератури, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 100 балів, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) перевіряє роботи з творчого конкурсу та української мови  – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. У разі використання інших шкал оцінювання у Положенні про Приймальну комісію зазначаються ці шкали та кількість балів, виставлена за роботу вступника, більше якої голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.12. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.13. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.14. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у вищому навчальному закладі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

 

V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної  комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії керівник вищого навчального закладу видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до вищого навчального закладу.

5.5. Після видання керівником вищого навчального закладу наказу про  зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради вищого навчального закладу.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

 

 


Правила прийому до Обласного комунального закладу

«Харківське художнє училище» у 2020 році


І. Загальні положення


1. Підставою для оголошення прийому на навчання до Училища є ліцензія

Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з

фахової передвищої освіти та затверджені педагогічною радою закладу фахової

передвищої освіти Правила прийому до Обласного комунального закладу

«Харківське художнє училище» (далі – Правила прийому). Термін дії ліцензії

до 1 липня 2025 року

2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією ОКЗ «Харківське

художнє училище» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році (далі – Умов),

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня

2019 року №  1350 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України

17 січня 2020 року № 49/34332.

Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

3. Прийом на навчання до Училища здійснюється на конкурсній основі

за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV Умов та Правил

прийому.

4. Організацію прийому вступників до Училища здійснює приймальна

комісія, склад якої затверджується наказом директора Училища. Головою

приймальної комісії призначається директор Училища. Приймальна комісія діє

згідно з положенням про приймальну комісію Училища, затвердженим

педагогічною радою Училища відповідно до Положення про приймальну

комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства

освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.

Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на його

веб-сайті (веб-сторінці).

5. Директор Училища забезпечує дотримання законодавства України, у

тому числі Умов та Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи

приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є

підставою для видання відповідного наказу керівником закладу освіти та

виконання процедур вступної кампанії.

Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця – з 8.30 до 15.30;

суботу – з 8.30 до 13.30 проягом всього періоду проведення вступної кампанії.

6. Усі питання, пов'язані з прийомом до закладу освіти, вирішуються

приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії

оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти в день їх прийняття

або не пізніше наступного дня після їх прийняття.


3


7. Правила прийому в 2020 році розробляються відповідно до

законодавства України, затверджуються педагогічною радою училища,

розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) училища і вносяться до ЄДЕБО до

29 лютого 2020 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

8. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих

конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання,

зберігаються один рік, потім знищуються, про що складається акт.

9. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної

пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах

ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних

осіб після закінчення строку прийому документів зможуть змінювати

спеціальність на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу

конкурсних предметів та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу

шляхом перенесення заяви).

10. До 29 лютого 2020 року заклад освіти, що претендує на отримання

місць за державним (регіональним) замовленням на підготовку освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку

спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозиції.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 15

червня 2020 року.

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахової передвищої освіти на основі повної загальної

середньої освіти у період з 15 червня 2020 року до 15 серпня 2020 року не

здійснюється.

11. Небюджетні пропозиції можуть створюватися за потреби:

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти за

іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий

ступінь (рівень) освіти або здобувають його не менше одного року та

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання (крім вступу

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти на

основі повної загальної середньої освіти);

12. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні

конкурсні пропозиції визначаються в Правилах прийому в межах різниці між

ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти

та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального

замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного

виконання державного замовлення.

13. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в

Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за

формами здобуття освіти.

14. Квота – 1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти

відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного або

регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і


4


оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного

замовлення.

15. Надання місць для вступників, які потребують поселення в гуртожиток,

гарантовано. Гуртожиток обладнаний всім необхідним для забезпечення

проживання і навчання вступників.


II. Визначення термінів


1. В Умовах та Правилах прийому терміни вживаються у таких

значеннях: вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що

проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту,

співбесіди з конкурсного предмета (предметів), конкурсу творчих та/або

фізичних здібностей вступників (далі - творчого конкурсу) (додаток 1),

фахового випробування тощо;

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку

рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за

результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в

конкурсному балі вступника;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному

відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного

ступеня фахового молодшого бакалавра;

квота-1 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може

бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі

вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

квота-2 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць в

уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому

вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до

Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно- технічної)

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016

року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016

року за № 795/28925 (далі - наказ № 560) та до Порядку прийому для здобуття

вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання

яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016

року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016

року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);

конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу фахової передвищої

освіти щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька

спеціалізацій, в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк

навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня,

освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;


5


конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять

результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з

точністю до 0,001) відповідно до Умов та Правил прийому;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції

на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня

фахового молодшого бакалавра відповідно до Умов та Правил прийому

(незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування

навчання);

конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з

якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до

закладів фахової передвищої освіти;

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не

надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція

з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним

замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на

навчання до закладу фахової передвищої за квотою-1, квотою-2, що

реалізується відповідно до Умов та Правил прийому;

право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої

освіти за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями - право

вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу

освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або

регіональним замовленням) за спеціальностями галузей знань 01

«Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво» та 22 «Охорона здоров'я» в разі

укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській

місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до частини

третьої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та цих Умов;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно

до Умов та Правил прийому;

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку

рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за

результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику

рекомендації до зарахування;

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних

вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі

- ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на

основі повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного


6


рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку

здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше

компетентностей.

2. Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України

«Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених

у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».


ІІІ. Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти

1. На навчання до закладів фахової передвищої освіти приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою

здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної

середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню

освіту, незалежно від здобутого профілю);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого

робітника;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

особи, які здобули вищу освіту.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю

приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої

освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше

одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які

здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень

кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на

перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи

можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі

скороченим строком навчання).

Відраховані здобувані вищої освіти ступенів молодшого бакалавра,

бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною

програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за

тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому

закладі фахової передвищої освіти.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями)

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які


7


самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних

ліцензій. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або

дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин

або іноземних мов.

4. Особливості прийому на навчання до закладів спеціалізованої фахової

передвищої освіти визначаються правилами прийому до цих закладів освіти, які

розробляються згідно із законодавством.

5. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на

тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020

року, визначаються наказом № 560.

6. Особливості прийому до закладів фахової передвищої освіти осіб,

місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції

(на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх

здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які

переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.

ІУ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня


фахового молодшого бакалавра


1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня

фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах освіти

(державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних

та комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових

пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти

здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття

професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову

передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній

основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не

здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень

молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного

або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного

або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої


8


освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,

а також особи, які визнані біженцями в Україні, особи, які потребують

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус

закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, мають

право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у

тому числі за кошти державного або місцевого бюджету.

4. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на

навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною, дуальною або

заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною

або юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти

- студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод

внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством

порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до

закінчення ними відповідно державного або комунального професійно-

технічного або закладу фахової передвищої освіти, але не довше ніж до

досягнення 23 років;

Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту,

мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-

професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у

декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами

здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за

кошти державного, місцевого бюджету.

У. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за

кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси

здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Училище оголошує прийом на підготовку фахівців з передвищою освітою

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр» з напряму підготовки

02 «Культура і мистецтво» спеціальностей:

- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,

спеціалізація «Живопис» в межах ліцензованого обсягу - 42 особи (29 осіб в

межах державного (регіонального) замовлення на основі базової загальної

середньої освіти);

- 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,

спеціалізація «Скульптура» в межах ліцензованого обсягу - 6 осіб (6 осіб в

межах державного (регіонального) замовлення на основі базової загальної

середньої освіти);

- 026 «Сценічне мистецтво», спеціалізація «Художнє оформлення сценічних


9


вистав» в межах ліцензованого обсягу - 12 осіб (12 осіб в межах державного

(регіонального) замовлення на основі базової загальної середньої освіти);

- 022 «Дизайн», спеціалізація «Дизайн середовища» в межах ліцензованого

обсягу - 28 осіб (17 осіб в межах державного (регіонального) замовлення на

основі базової загальної середньої освіти);

- 022 «Дизайн», спеціалізація «Графічний дизайн» в межах ліцензованого

обсягу - 8 осіб (6 осіб в межах державного (регіонального) замовлення на

основі базової загальної середньої освіти).

Всього ліцензований обсяг набору становить – 96 особи.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-професійного

ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю

обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за

державним (регіональним) замовленням) здійснюється на спеціальності та

форми здобуття освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України

(регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші

державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного

(регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей

(спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм здобуття

освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого

бакалавра. Розподіл місць державного (регіонального) замовлення між

основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності

(предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здійснюють

самостійно.

Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за

державним або регіональним замовленням) здійснюють заклади освіти, які

мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за

освітньо- професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за

відповідною спеціальністю, отриману не пізніше 29 лютого 2020 року, за кошти

фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 15 червня 2020 року.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні

конкурсні пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між

ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти

та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з

урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається

закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за

формами здобуття освіти.

4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних

пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2 для основних конкурсних пропозицій,

обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні


10


пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у

Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу.


VI. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та


зарахування на навчання


1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною

формою здобуття освіти:

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VII Умов та Правил

прийому, починається ЗО червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня

до 21 липня; творчі конкурси можуть проводитись відповідно до переліку

спеціальностей, прийом на навчання до закладу за якими здійснюється на

основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня

творчих та/або фізичних здібностей вступників;

творчі конкурси можуть проводитись у два тури, кожен з яких може

оцінюватись окремо;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних

випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та

квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на

основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням

про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої

освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не

пізніше 12:00 год 23 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати

вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення,

визначені пунктом 1 розділу X Умов та Правил прийому, до 12:00 год 27 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 год 29

липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 31 липня, додаткове

зарахування не пізніше 31 серпня;

6) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на

основі базової загальної середньої освіти (у межах Умов та Правил прийому),

проводиться не пізніше 06 серпня.

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною

формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних

документів розпочинається 01 липня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено

установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на


11


відповідні конкурсні пропозиції, проводяться до 09 липня;

3) прийом заяв та документів, передбачених розділом VII Умов та Правил

прийому, розпочинається 13 липня;

4) прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 22 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або

вступних іспитів та творчих конкурсів;

5) вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 23 до 28 липня;

6) співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;

7) строки прийому заяв, проведення творчих конкурсів, співбесід,

вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про

отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним

замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного

замовлення, зарахування вступників на місця державного замовлення та

виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення осіб, які

вступають на навчання для підготовки військових фахівців, визначаються

правилами прийому до закладів фахової передвищої освіти. Військові коледжі

сержантського складу та фахові коледжі із специфічними умовами навчання

забезпечують виключення зарахованих на місця державного замовлення

вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення не пізніше 20

липня;

8) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за

державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год

03 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до

зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 04 серпня, а також

подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного

замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням

відбувається не пізніше 12:00 год 05 серпня. Зараховані особи впродовж 05

серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

9) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів

зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у

тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування

формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з

повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття

освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним

або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 03

серпня;

10) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до

зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год 07

серпня;


12

11) зарахування вступників відбувається:

за державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12:00 год 08

серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 17 серпня

(додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб -

не пізніше 30 вересня);

12) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на

основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах Умов та Правил

прийому), проводиться не пізніше 20 серпня.


VII. Порядок прийому заяв та документів для участі


у конкурсному відборі до Училища


1. Вступники на навчання до закладів фахової передвищої освіти на основі

повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних

іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та./або

квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов та Правил прийому;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов та

Правил прийому;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному

документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і

сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до

запровадження фото полімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів,якщо

вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

для реалізації права на нарахування додаткових балів,передбачених абзацом

шостим підпункту 2 пункту 7 розділу VIII Умов та Правил прийому;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної

комісії закладу фахової передвищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви

в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують

право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які мають бути подані

в строки прийому заяв, відповідно до Умов та Правил прийому.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу,


13

подають заяви тільки в паперовій формі.

3.Заява в електронній формі подається шляхом заповнення електронної

форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти

згідно з чинним законодавством.

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних

комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній

формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого

закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в

електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну

(профільну) середню освіту.

4.Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної

комісії закладу освіти. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді

реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття

заяви.

5.У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням

спеціальності (спеціалізації),та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники

обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального

замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних

осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за

кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним

замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних

або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на не бюджетну конкурсну пропозицію вступники

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних

осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії

на місця державного або регіонального замовлення.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє

особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким

виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

військово-облікових документів;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступень вищої освіти, на основі якого здійснюється

вступ, і додаток до нього;

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках,

передбачених Умовами та Правилами прийому;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за

співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної

загальної середньої освіти (за наявності).


14


Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України

або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не

здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2020

року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених

наказом №560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти подається довідка

державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без

подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)

рівень, ступінь вищої освіти. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і

повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

7.До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого

здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках,

передбачених Умовами та Правилами прийому;

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4.

Заклади фахової передвищої освіти у своїх Правилах прийому

встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для

вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи

конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження

для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року), та

екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції,

установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

8.Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних

умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою - 2

подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у

визначені Умовами та Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не

подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання

спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за

квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.


9.Копії документів, що засвідчують підстави для отримання

спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних,

юридичних осіб на

основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на

вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових

державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням


15


вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті l

розділу ХІ Умов та Правил прийому. Не подані своєчасно документи, що

засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на

вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових

державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

10.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною

комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що

посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають

засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не підлягають

засвідченню.


11.Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за

квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за

кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного

замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує

його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про

освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі

приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на

підставі його сканованої копії (фотокопії).

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до

закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або

отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступноrо дня

після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових

списків вступників здійснюється на веб-сайті закладу освіти на підставі даних,

внесених до ЄДЕБО.

13 . Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і

сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми

(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за

співбесідою, зарахування за квотою - l або квотою-2 фіксуються в заяві

вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у

паперовій формі.

14. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на

підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на

навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання

електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під

час внесення відповідних даних до ЄДББО, що підтверджується актом про

допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява

вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.


16


В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові

про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати

нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати

у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та

допущену до конкурсу у закладах освіти.

15.При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою е процедура

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015

року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року

за № 614/27059.


16.При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про

вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01

вересня 2018 року, обов'язковим є подання свідоцтва про державне визнання

документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу

вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює

підготовку за освітньопрофесійним ступенем фахового молодшого

бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку

державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та

вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір на навчання до закладів фахової передвищої освіти

здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних

іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених Умовами та

Правилами прийму випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі

зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у

будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів, або співбесіди в передбачених

Умовами та Правилами прийму випадках. У 2020 році приймаються

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020

років;

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який

розраховується відповідно до Умов та Правил прийому .

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої

освіти вступають на навчання до училища, зараховуються результати

вступних іспитів з української мови (перший предмет), та творчого конкурсу

(другий предмет) у встановлених Умовами та Правилами прийому випадках.


17


4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної)

середньої освіти вступають на навчання до училища, зараховуються бали сертифіката

зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з української

мови та літератури (перший предмет), та творчого конкурсу (другий предмет) у

встановлених Умовами та Правилами прийому випадках.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного

рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання до закладів фахової

передвищої освіти, зараховуються результати зовнішнього незалежного

оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного

випробування.

6.Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору

визначаються Правилами прийому.

7.Конкурсний бал (КБ) розраховується:

1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою

КБ=П1+П2+А+ОУ,

де П1- оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка вступного іспиту або

творчого конкурсу (або сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу за умови їх

проведення) з другого предмета; А- середній бал документа про базову загальну

середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів

відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню

освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2); ОУ - бал

за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього

за шкалою від 0 до50 балів. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою

100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-Ш ступенів) IV етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам ІІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів

Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50.

Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають

право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких

закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він

встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два

тури - 850);

2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за

формулою


КБ=П1+П2+А+ОУ,


де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з

першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного

іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А- середній бал документа

про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до

200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про


18


середню освіту, обрахованого за 12-6альною шкалою, у шкалу 100-200; ОУ- бал за

успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за

шкалою від 0 до 50 балів.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі

повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам ІІІ

етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється

рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він встановлюється

таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з

ЄДЕБО.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули базову та повну загальну

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу

конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на

їх добуток. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без

6реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації

інформації до Єдиного державного демоrрафічного реєстру, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої

в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до

ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна

комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії

(фотокопії).

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають

право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких

закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує (550, він

встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у

два тури — 850);

3) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого

робітника за формулою


КБ=П1+П2+ОУ,


де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього

незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки

державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифіката

зовнішнього. незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 або 2020 року; П2 - оцінка

фахового вступного випробування; ОУ - бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських

конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно -


19


технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою

100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) Ш етапу

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів

професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2020 року останній

доданок встановлюється рівним 100.


8. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за

вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до

Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом

множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05) до вищих медичних,

педагогічних і мистецьких закладів освіти.

9.Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню

освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так:

"3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає " 12" . У разі відсутності з

об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну

(профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається

таким, що дорівнює 2.


10.У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа

про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти

його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому

значенню.


11.Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає

мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник

допускається до участі у конкурсі.


Правилами прийому до Училища встановлено:

обов`язковим сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з

української мови та літератури не менше 120 балів, проходження творчих

випробувань не менше 120 балів, результати виконання яких

використовуються для обрахування конкурсного бала.


Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня

фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних

випробувань:


для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі

вступного іспиту з української мови (диктант), творчих конкурсів або

співбесіди в передбачених Умовами та Правил прийому випадках;


за рішенням приймальної комісії вступник допускається до участі

у конкурсному відборі для вступу на навчання, якщо кількість балів за творчий

конкурс та іспиту з української мови складає не менше 120 балів;


для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури,

творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами


20


та Правилами прийому випадках. У 2020 році приймаються сертифікати

зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років;


за рішенням приймальної комісії вступник допускається до участі

у конкурсному відборі для вступу на навчання, якщо кількість балів за творчий

конкурс складає не менше 120 балів ЗНО чи іспиту з української мови та

літератури не менше 120 балів.


12.Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє

арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути

більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого

приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у

наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.


13.Програми вступних іспитів та співбесід затверджують

голови приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж за три місяці до

початку

~

прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної

загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами

приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж за три місяці до початку

прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань,

що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих

конкурсів обов'язково оприлюднюються на веб-сайтах (веб-сторінках) закладів

освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості

вступників.


14.Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а

також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому

документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному

відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

15.Апеляції на результати вступних випробувань, проведені закладом

освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи

якої затверджуються наказом закладу освіти.

16. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних

показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій

приймальні комісії після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні

зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

17. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути

зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу

конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.


21


ІХ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-


професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час

вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти

державного або регіонального бюджету (за державним (регіональним)

замовленням) є можливість:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця

державного або регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення

осіб у порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо

вони зараховані на. навчання за іншими джерелами фінансування на основну

конкурсну пропозицію.


2.Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в

разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до

зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без

екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за

рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну

пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального

замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб,

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на

місця державного або регіонального замовлення»).


3.Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на

місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної

кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), якщо допущені до

конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:


22


особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками

бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову

службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному

відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами

України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їк числа;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих

(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої

освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації

№ 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від

29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому

незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання

та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і

печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з

протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі

оцінювання якості освіти);

особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений

в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від

29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної

комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1

пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони

здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії

такого документа).

4. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця

державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної

кампанії на місця державного або регіонального замовлення») та в разі

отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом

освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі:


23


особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після

01 січня 2020 року та вступають до закладів освіти у структурі уповноважених

закладів освіти, визначених відповідно до наказу № 560 (зокрема усіх закладів

вищої освіти у сфері управління МОН, МОЗ, МКМС, розташованих на території

Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), та в разі

отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом

вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються особи,

які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як

внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2020 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення

антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів

із забезпечення національної. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх

здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з

неї після 01 січня 2020 року.

5. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в

конкурсному

відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого

бакалавра за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових

пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-четвертого цього розділу,

і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право

брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

6.Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіональ

ного замовлення в порядку, передбаченому Умовами, якщо вони зараховані на

навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також

внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній

операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також


24


внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під

час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним

обов'язків військової служби.

7.Переводяться на вакантні місця державного або

регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами, якщо вони

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну

пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким

не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи,

які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту

аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких

є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули

внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю

І або ІІ групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному

відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого

бакалавра за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів

другого-п'ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного

(регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної

кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

8.Переводяться на вакантні місця державного або регіонального

замовлення в порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну

пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів

(пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому

законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або

юридичних осіб:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщёних осіб», а

також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).


25


Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій

послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на першочергове зарахування;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами

співбесіди, впорядковується за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список

вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого;

за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з

першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі

повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому-п'ятому абзацах цього пункту додаткові

правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку,

приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих

вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові вступника (за наявності);

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1 або квоти-

2, першочергового зарахування;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма

здобуття освіти;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.


4.Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті закладу фахової

передвищої освіти.


5.Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного

або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за

кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними

ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються

шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті


26


закладу фахової передвищої освіти відповідно до строків, визначених у розділі VI

Умов та Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі

дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6.Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій

закладів освіти.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також

розміщується на веб-сайті закладу фахової передвищої освіти, а також

відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення

засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.


ХІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1.Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у

конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після

прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування

відповідно до строку, визначеного в розділі VI Умов та Правил прийому,

зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та

регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього,

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів,

передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії

закладу фахової передвищої освіти. Подані оригінали документів зберігаються у

закладі фахової передвищої освіти протягом усього періоду навчання. Особи, які

подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву,

роздруковану приймальною комісією.


2.Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог

умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, правил прийому та

укладення договору про надання освітніх послуг між закладом фахової

передвищої освіти та вступником (за участю батьків або законних представників -

для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та

обов'язки сторін.


3.У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних

осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або

юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи,

беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

4.Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або

регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог

до зарахування у строки, визначені в розділі VI Умов та Правил прийому, втрачають

право в поточному році на зарахування на навчання за державним або

регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків,

визначених у розділі XIV Умов та Правил прийому.


27


Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного або

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі УІ Умов та

Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на

бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

5.Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти

фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.


ХІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1.Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам,

які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення,

передбачених у пунктах один-два розділу ХІ Умов та Правил прийому і надає

рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.


2.Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або

юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до

пунктів один-три розділу ХІ Умов та Правил прийому.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та

фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти

фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про

зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання

наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання

здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3.Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за

кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.


4.При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та

формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а

також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у

закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових

пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та

формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали

вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір

студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів

документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони

зберігаються.


ХІІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

1. Заклад освіти самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми

здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані


28


рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю,

в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу УШ Умов та Правил прийому, та анулює

їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІІ Умов та Правил прийому.

2.Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб,

здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 6 розділу ІХ Умов та Правил прийому,

незалежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 7 розділу ІХ Умов та Правил прийому, в разі,

якщо отриманий ними конкурсний бал менше від прохідного бала

(мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на

місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним

конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7 – 10 розділу УШ Умов та

Правил прийому) не більше ніж на 50 балів;

особи, які зазначені в пункті 8 розділу ІХ Умов та Правил прийому, у разі,

якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше

ніж на 30 балів;

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця

державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5

розділу Х Умов та Правил прийому, за спеціальностями, які зазначені в

Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок


цільового пільгового державного кредиту

1.Накази про зарахування на навчання видаються дипектором училища,

на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з

додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на

інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) закладу

освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом УІ Умов та

Правил прийому.


2.Рішення приймальної комісії про зарахування вступника

скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку

вступника, визначених пунктом 5 розділу ХУІІ Умов та Правил прийому.


3.Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування

(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу

освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у

зв ° язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше

наступного дня після подання заяви про відрахування.


4.Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10

календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що

стосується цієї особи.


5.На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього

розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які

брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких


29


претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних

пропозицій цього закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом

перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому

накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до

18:00 год. 19 вересня.


XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на


навчання до закладів фахової иередвищої освіти


1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу

масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії

визначається правилами прийому.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки

України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання

приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що

надаються членам комісії, до засідання.

3. Заклад освіти зобов'язаний створити умови для ознайомлення

вступників з ліцензією на здійснения освітньої діяльності, сертифікатами про

акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила

прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним

(регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю,

освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені

для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти

не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи

отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше

дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три

години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного

засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за

квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських

олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на

працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.


30


6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями

(спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та

ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та

зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі

даних ЕДЕБО через розділ "Вступ" веб-сайту ЕДЕБО за адресою:

https://vstup.edbo.gov.ua/, a також інформаційними системами (відповідно, до

договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з техічним

адміністратором ЕДЕБО).Провадження освітньої діяльності в Обласному

комунальному закладі «Харківське художнє училище» здійснюється відповідно до витягу

з рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 р. Протокол № 117. Термін дії ліцензії

до 1 липня 2025 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ОКЗ «Харківське художнє училище» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року № 610/30478.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Сторінка 5 з 5
Який фактор зіграв вирішальну роль при виборі Вами спеціальності?
 
Copyright © 2020. Харківське Художне Училище. Designed by Skip